Veri Koruması

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?

Kalite Politikamız ve Şeffaflık İlkelerimiz veya Aklınıza Takılan Her Konuda Size Yardımcı Olmaktan Mutluluk Duyarız.

BİZE ULAŞIN

ŞİTEKS ŞİŞMANLAR TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ madde başlığı ile ‘veri sorumlusu’ olan Şiteks Şişmanlar Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) ilgili kişileri (diğer ifadeyle ‘veri sahiplerini’) veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.

İşbu Aydınlatma Metni ile KVKK’nın 10’uncu maddesi hükmü uyarınca veri sahipleri bilgilendirilmekte ve aydınlatılmaktadır.


a. Veri Sorumlusunun Kimliği:

‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı KVKK’nın 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendi veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir. KVKK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmıştır. KVKK’nın uygulanması bakımından Şirket ‘veri sorumlusu’ olabilir. Bu çerçevede ‘veri sorumlusunun kimliği’, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde anonim şirket olarak kurulmuş ve fasılasız bir şekilde varlığını sürdüren, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 0771004099300011 Mersis numarası ile kayıtlı, şirket merkezi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Apagiz Plaza No:191/33-34 Şişli / İstanbul adresinde bulunan ŞİTEKS Şişmanlar Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’dir.


b. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Kişisel Verileriniz KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirket’in insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve Şirketimizin idaresi, işin yürütülmesi ve şirket politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasıdır. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, http://www.siteks.com.tr  internet adresinden ulaşabileceğiniz Şiteks Şişmanlar Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda yer verilmiştir. 


c. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Toplanan kişisel verileriniz, insan kaynakları süreçlerinin yönetimi, sözleşmeden ve kanunlardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amaçlarıyla ve ayrıca Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin idaresi, işin yürütülmesi ve şirket politikalarının belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması ve meşru menfaat hukuki sebeplerine dayalı olarak tedarikçilerimiz, hizmet sağlayıcıları, iş ortaklarımız, iştiraklerimiz, hissedarlarımız, denetçilerimiz ve grup şirketlerimiz ile kanunen yetkili kamu kurumları ile özel kişilerle KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde http://www.siteks.com.tr  internet adresinden ulaşabileceğiniz Şiteks Şişmanlar Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası çerçevesinde paylaşılabilecektir. Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.


d. Kişisel Verilerinizi Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla Şirket tarafından farklı kanallarla kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması ve meşru menfaat hukuki sebeplerine dayanarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


e. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi http://www.siteks.com.tr  internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Şiteks Şişmanlar Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle Veri Sahibi Başvuru Formu ile tarafımıza iletebilirsiniz.  Şirket, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


İLGİLİ DÖKÜMANLAR